DZIENNIK BUDOWY - GRATIS do każdego projektu zakupionego w BAUTAM Projekt.
Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 3 dni

Dziennik budowy jest to dokument urzędowy przedstawiający przebieg całości robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac podczas całego okresu budowy (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego). Jest jedynym dokumentem podczas budowy domu stwierdzającym poprawność prowadzonych prac, dlatego powinien być na bieżąco prowadzony przez Kierownika budowy. Na jego podstawie wydawana jest zgoda na użytkowanie budynku.

 

Każdy Inwestor, który rozpoczyna budowę, powinien posiadać dziennik budowy. Należy go zarejestrować przed rozpoczęciem robót budowlanych. Obowiązek jego złożenia oraz zasady jego prowadzenia określona art. 45. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414), a doprecyzowane w przepisach wykonawczych, czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, wydanym na podstawie delegacji ustawowej (art. 45 ust. 4 Prawa Budowlanego). W odpowiednich przypadkach prowadzi się dziennik montażu lub dziennik rozbiórki (art. 45 ust. 3), do których stosuje się odpowiedni przepisy o dzienniku budowy.

 

Dziennik budowy BAUTAM Projekt jest to opracowany zgodnie ze wzorem narzuconym przez ustawę. Ma format A4, z nadrukowanymi odpowiednimi rubrykami, oświadczeniami, protokołami oraz ponumerowanymi stronami (każda w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia).

 

Zazwyczaj dziennik budowy jest gotową książką formatu A4, z nadrukowanymi odpowiednimi (zgodnymi z wzorem określonym w rozporządzeniu) rubrykami, oświadczeniami, protokołami, oraz ponumerowanymi stronami, w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia (na kartach z perforowaną linią ułatwiającą wyrwami kopii).

 

Art. 45 ust. 1 określa, że właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy. Klienci BAUTAM Projekt nie będą musieli go kupować, wystarczy, że przedstawią go w odpowiednim urzędzie do rejestracji, gdzie nada się mu odpowiedni numer oraz podbija każdą stronę pieczęcią urzędu.

 

Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są wg wyżej wymienionego rozporządzenia:

  • inwestor
  • projektant
  • kierownik budowy (kierownik robót)
  • inspektor nadzoru inwestorskiego
  • uprawniony geodeta
  • pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (§ 9 ust. 1 pkt 7 rozp. MI), w tym między innymi: organu nadzoru budowlanego, organu administracji budowlanej, wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Po zakończeniu robót budowlanych, dziennik budowy należy załączyć do zawiadomienia o zakończaniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Załącza się jedynie oryginał dziennika, a więc należy z dziennika wyrwać strony oznaczone jako kopia. Skompletowaną kopię dziennika budowy należy załączyć do dokumentacji powykonawczej jako, że dziennik budowy stanowi integralną część dokumentacji budowy (art. 3 pkt 13 PB), która z kolei wchodzi w skład dokumentacji powykonawczej (art. 3 pkt 14 PB). Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest użytkownikowi obiektu, który zobowiązany jest przechowywać ją przez cały okres użytkowania obiektu (art. 60 PB).

 

Zgodnie z inną interpretacją prawną, oryginał dziennika budowy załącza się do wglądu podczas zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, który wykonuje dla siebie kopie. Sam dziennik budowy jako dokument techniczny budowy przechowuje użytkownik obiektu (administrator). Strony oznaczone jako kopie mogą posłużyć jako dokument np. kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w przypadku jeśli nie jest pracownikiem inwestora.

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY