Wczytuję dane...
Zawartość projektu gotowego.

PROJEKT TYPOWY (architektoniczny) jako część PROJEKTU BUDOWLANEGO.

 

PROJEKT TYPOWY (architektoniczny) domu lub garażu stanowi część PROJEKTU BUDOWLANEGO, który jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Cały PROJEKT BUDOWLANY składa się z:

 

1. Projektu architektonicznego (w czterech egzeplarzach), który oferujemy Państwu do sprzedaży. Projekt architektoniczny musi być przystosowany (i podpisany) przez OSOBĘ ADAPTUJĄCĄ (w miejscu zamieszkania budującego) do warunków lokalizacji, a w razie potrzeby, także do planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

 

2. Projektu zagospodarowania działki, który wykonuje ARCHITEKT ADAPTUJĄCY lub nasza firma.

 

3. Opinii i uzgodnień wymaganych do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zob. tutaj).

 

Sprzedawane przez nas projekty są tzw. projektami gotowymi i stanowią jedną z części projektu budowlanego, potrzebną do wydania pozwolenia na budowę. W celu opracowania kompletnej dokumentacji należy uzyskać od odpowiednich instytucji uzgodnienia dotyczące przyłączy mediów, zlecić uprawnionym osobom opracowanie adaptacji projektu do warunków lokalnych i wykonanie projektu zagospodarowania działki i przyłączy mediów na podstawie uzyskanych warunków, skompletować inne dokumenty wymagane przez właściwy sprawie urząd. Projekt typowy służy do jednokrotnej realizacji budynku.

 


Zawartość projektu typowego.

 

Zawartość dokumentacji projektów gotowych, często nazywanych też typowymi lub katalogowymi, składa się z CZTERECH egzemplarzy projektu. Przy czym każdy egzemplarz zawiera:

 

CZĘŚĆ I.

Projekt architektoniczny.

 

Obejmuje on:

I.A. Opis techniczny.
- przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry techniczne w szczególności (kubatura, zestawienie powierzchni oraz wysokość i długość),
- formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
I.B. Część rysunkową.

(widoki zewnętrzne, rzut parteru, rzut poddasza, rzut więźby dachowej, rzut dachu, przekroje, wykazy stolarki zewnętrznej i wewnętrznej).
Dokumentacja architektoniczna zawiera niezbędne do realizacji projektu rysunki:
- elewacji w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,
- rzutów wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widoku dachu lub przykrycia oraz przekrojów poprzecznych budynku.

 

CZĘŚĆ II.

Projekt konstrukcyjny.

Obejmuje on:

II.A. Opis techniczny i obliczenia statyczne.
Ta część obejmuje układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (schematy), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.
II.B. Część rysunkową.

(rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi).
Projekt konstrukcyjny obrazuje:
- sposób fundamentowania (rzut ław i przekroje),
- rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych,
- rozmieszczenie i zestawienia stali zbrojeniowej,
- zestawienie płyt stropowych i elementów monolitycznych,
- usytuowanie klatki schodowej i jej otoczenia.

 

CZĘŚĆ III.

Projekt instalacji sanitarnych.

Obejmuje on:

III.A. Opis techniczny.
Jest to opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.
III.B. Część rysunkową.
Ta część zawiera rysunki techniczne obrazujące zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, gazowe, elektryczne oraz piorunochronne.

 

CZĘŚĆ IV.

Projekt instalacji elektrycznych.

Obejmuje on:

IV.A. Opis techniczny i wykaz materiałów instalacji elektrycznej.
IV.B. Część rysunkowa.

Zawiarająca oznaczenia, schemat ideowy zasilania, rozmieszczenie instalacji elektrycznych na każdej z kondygnacji.

 

UWAGA:
- Faktyczne zestawienie rysunków może być inne w zależności od wielkości obiektu i jego stopnia komplikacji.
- W treści opisów i na rysunkach zawarte są zestawienia materiałów.
- Do kompletu dokumentacji projektowej dołączane są kopie uprawnień projektantów, zaświadczenia o przynależności do izb branżowych i faktura.
- Ponadto, do projektów wydawana jest na życzenie klienta, bezpłatna, pisemna zgoda na dokonanie zmian w projekcie podczas adaptacji na działce. Każda zgoda podpisana jest własnoręcznie przez autora projektu.

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY